Match Land 2.0.7

Match Land 2.0.7

Race Cat – Freeware – Android
Match Land is entertain puzzle game that challenge players to run their own medieval market. Through the gameplay in Match Land is simple to the other match-3 games, it's not really the same. The resources players earn during their battles can help them upgrade their store and unlock new heroes.

Tổng quan

Match Land là một Freeware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Race Cat.

Phiên bản mới nhất của Match Land là 2.0.7, phát hành vào ngày 13/10/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/10/2017.

Match Land đã chạy trên hệ điều hành sau: Android.

Match Land Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Match Land!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản